Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 19/9/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG
 
Ngày 21/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận số 54/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG ngày 16/01/2020.
 
Ngày 16/01/2020, đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG.
  
Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tổng hợp 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG  Trần Tiến Dũng kết luận:
  
Các nhiệm vụ của các Chương trình được triển khai tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: kết quả giải ngân vốn thấp; kết quả thực hiện một số nội dung hỗ trợ hiệu quả chưa cao, các mô hình sản xuất chưa được chú trọng nhân rộng; trách nhiệm của một số bộ phận công chức còn hạn chế, năng lực một số chủ đầu tư cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu…
  
Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ đạo yêu cầu các cấp các ngành, các địa phượng triển khai thực hiện cụ thể 07 nhiệm vụ nêu tại thông báo (Tải Thông báo kết luận số 54/TB-UBND).
 
Huy Dương
 print   send mail