Văn bản mới
Thứ tư 5/10/2022
Lai Châu: Tăng cường công tác pháp chế
 

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

   

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp HĐND tỉnh. (Ảnh: Mai Thi)

   

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý đã bước đầu được Sở và doanh nghiệp nhà nước quan tâm thực hiện. Một số Sở đã có sự phân công nhiệm vụ cho công chức công tác tại các phòng, đơn vị như Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức – Hành chính, Thanh tra hoặc các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác… thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác pháp chế; một số doanh nghiệp nhà nước đã bố trí nhân viên pháp chế làm việc tại Phòng Hành chính – Tổng hợp hoặc Phòng Tổ chức cán bộ của doanh nghiệp mình…

   

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế tại các Sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt một số nội dung: Trên cơ sở tổng số biên chế công chức hiện có, Giám đốc các Sở có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức làm công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, có trách nhiệm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để giao cho các phòng, đơn vị làm công tác pháp chế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Sở mình, tuy nhiên cần tập trung vào các đầu mối là Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở và phải đảm bảo sự ổn định.

Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho nhân viên pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị, bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp mình, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ổn định, tránh xáo trộn.

   

Các Sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh kiện toàn đội ngũ công chức, nhân viên làm công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30/9/2019; gửi danh sách công chức, nhân viên làm công tác pháp chế về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp và theo dõi.

  

Công chức làm công tác pháp chế tại các Sở phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; nhân viên làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tư pháp.

  

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

 
Nguyễn Nga
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm mới 2019-2020   (17/08/2019)
 • Tiếp tục tăng cường XD, QL, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp   (23/07/2019)
 • Thông qua phương án đơn giản hoá TTHC thuộcthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin Truyền thông   (20/07/2019)
 • Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch   (18/07/2019)
 • CÔNG ĐIỆN: Tăng cường triển khai các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi   (17/07/2019)
 • CÔNG ĐIỆN: Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2   (04/07/2019)
 • Giao đất cho Trung tâm PTQĐ thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án tổ chức đấu giá QSD đất   (18/06/2019)
 • UBND tỉnh: Uỷ quyền điều hành công việc của UBND tỉnh   (11/06/2019)
 • Tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy.   (29/05/2019)
 • Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ   (29/05/2019)
 • Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất   (28/05/2019)
 • Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019   (23/05/2019)
 • Làm tốt công tác phối hợp, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai   (21/05/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019   (16/05/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội   (02/05/2019)