Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 5/12/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019
 

UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019.

   

   

Ngày 15-16/5/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bộ CH Quân sự tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận:

 

I. Các nội dung trình tại phiên họp.

 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019

 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp (có đánh giá cụ thể mặt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và phương hướng khắc phục), hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành.

 

2. Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019

  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 do Văn phòng UBND tỉnh trình. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

  

3. Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (sửa đổi, thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016)

  

Việc ban hành Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (sửa đổi, thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016) là cần thiết. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương theo hướng phân cấp mạnh cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc phân cấp phải đảm bảo phù hợp, bám sát các quy định có liên quan của Tỉnh uỷ, quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

  

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ hoàn chỉnh nội dung Quy định gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến của các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi trình ban hành.

  

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Sở Khoa học và Công nghệ trình. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại nội dung các chính sách hỗ trợ đảm bảo không bị trùng chính sách; đồng thời bổ sung thêm phạm vi hỗ trợ và điều kiện cụ thể được hưởng hỗ trợ...

  

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2019 để xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ X.

  

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Sở Tài chính trình. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch điều chỉnh lại nội dung tờ trình theo hướng ngắn gọn và thống nhất tên Nghị quyết với nội dung đã đăng ký với HĐND tỉnh; nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết gửi UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019 để xem xét báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ X.

  

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  

UBND tỉnh nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019 để xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ X.

  

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 do Sở Y tế trình. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2019 để xem xét trình Hệ đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ X.

  

8. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trẻ địa bàn tỉnh Lai Châu

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Sở Công Thương trình theo hướng ngắn gọn hơn nữa, lược bỏ các quy định chép lại các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; quy định cụ thể thời gian nổ mìn và các thủ tục liên quan; trách nhiệm phối hợp của các ngành. Giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2019 để xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

  

9. Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  

Đối với nội dung các báo cáo trên, yêu cầu các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến trực tiếp vào báo cáo gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp trước ngày 10/6/2019 để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành.

  

II. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá: Trong tháng 5 năm 2019 các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung cao độ vào việc tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, nhà đầu tư, các dự án đầu tư cụ thể để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường thu hút đầu tư; Phân tích, đánh giá và bàn các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ động, đổi mới việc tiếp cận, vận động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Huy động tốt mọi nguồn lực, phương tiện, tập trung cao độ để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục chăm lo phát triển các mặt văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; các mối quan hệ đối ngoại được duy trì.

  

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế ở một số cơ quan, đơn vị như: Một số việc triển khai còn chậm, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, chỉ đạo điều hành còn chưa quyết liệt, công tác phòng chống cháy rừng vẫn còn xảy ra, nông thôn mới chưa đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, kiểm toán chưa chú trọng khắc phục.

  

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý III/2019. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  

1. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý công việc. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các huyện chủ động báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết công việc với cấp trên (UBND tỉnh). Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị.

 

2. Đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn: Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hạn chế, kiểm soát vùng dịch. Phải có biện pháp cụ thể không để tái phát, bùng phát dịch, Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện phải phân công giám sát kỹ việc thực hiện các nội dung trên.

  

3. Công tác ứng phó biến đổi khí hậu, mưa lũ, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo đảm bảo an toàn (các công trình thuỷ điện, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm...); những nơi có nguy cơ cao yêu cầu các Sở có tổ đánh giá thẩm định, báo cáo đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tổng thể cần rà soát toàn tỉnh để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi báo cáo Trung ương.

  

3. Thực hiện tốt công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch công tác cho Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh trong tháng 6 năm 2019.

  

5. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung đề án, Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu rà soát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi tới cơ quan, đơn vị.

  

6. Đối với việc chi trả chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn các địa phương phải triển khai hỗ trợ kịp thời không để tình trạng kéo dài, phát sinh các tiêu cực trong thực hiện chính sách hỗ trợ. Đồng thời, các sở, ngành có liên quan phải tiến hành thực hiện ngay việc thẩm định chính sách hỗ trợ.

  

7. Tăng cường đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, theo dõi giá cả thị trường. Các ngành phải có đánh giá cụ thể, tác động của chỉ số giá tiêu dùng tới các mặt của đời sống xã hội.

  

8. Tập trung chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, phối hợp và thực hiện tốt các quy trình đảm bảo đề thi.

  

9. Đối với tranh chấp địa giới hành chính 02 huyện: Tam Đường Phong Thổ thực hiện theo kết luận đã ban hành. Giao đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mời 02 huyện lên làm việc, thống nhất.

  

10. Các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách: Các sở, ngành có liên quan phải tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, các chủ đầu tư phải đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Đối với các dự án ngoài ngân sách: Các ngành, các cấp phải vào cuộc giải quyết các vấn đề về đất đai, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

  

11. Tiếp tục giữ vững an ninh - trật tự, ổn định, an toàn xã hội. Làm tốt công tác dự báo, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

  

12. Về quy hoạch: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động lên kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn các ngành tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

 

13. Việc thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh khi tham mưu giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, có thời hạn thực hiện.

 

14. Đối với các nội dung đề xuất làm việc với Trung ương đã có văn bản đề nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch trong trường hợp phải báo cáo Trung ương.

  

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2019. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

 
ĐL
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)
 • Khẩn trương sửa chữa, khắc phục một số điểm bị thiệt hại do mưa lớn   (05/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (31/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Tân Uyên   (24/05/2019)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Giàng A Tính sau khi kiểm tra DA Bồi thường, TĐC thuỷ điện Lai Châu   (01/05/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2019   (01/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra một số điểm DK bố trí, sắp xếp dân cư ngày 06/4   (16/04/2019)