Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Trung tâm Tin học và Công báo
 

Đồng chí Trần Huy Dương - Giám đốc Trung tâm.

1. Đồng chí Trần Huy Dương - Giám đốc Trung tâm.

 

Chỉ đạo, điều hành công tác chung của Trung tâm TH&CB tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về mọi hoạt động của Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

  

Phó Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, khi được uỷ quyền của trưởng Ban biên tập trực tiếp phê duyệt các tin bài, ảnh, video… đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

  

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng về công tác tổ chức cán bộ, viên chức, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm TH&CB tỉnh.

 

Tham mưu công tác đăng tải văn bản, Thủ tục hành chính,  các hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

  

Chịu trách nhiệm chính công tác biên tập và tích hợp dữ liệu tin bài lên Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh hàng ngày.

  

Chịu trác  h nhiệm về thể thức, tính chính xác về nội dung các văn bản đăng tải trên Công báo điện tử tỉnh.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

  

Đồng chí Trần Việt Tiến – Phó Giám đốc.

2. Đồng chí Trần Việt Tiến – Phó Giám đốc.

   

 

Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Giám đốc các lĩnh vực:

 

Phụ trách công tác quản trị mạng tin học, Quản trị Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phụ trách công nghệ thông tin, tin học, mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh, giao ban trực tuyến và duy trì hoạt động của Cổng/Trang Thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng.

 

Trực tiếp tiếp nhận, tổng hợp, đăng ký, lưu trữ các văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến để đăng Công báo điện tử tỉnh, Biên tập rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo tiêu chí được quy định (về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, theo Nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo), trình Giám đốc Trung tâm.

 

Thực hiện công tác biên tập, xuất bản Công báo tỉnh. Dự thảo công văn gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật, chỉnh sửa các sai sót của văn bản(nếu có). Đề xuất, xây dựng  chương trình công tác liên quan đến hoạt động của Công báo tỉnh.

 

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo tỉnh trên trang Công báo điện tử tỉnh, Công báo Điện tử nước CHXHCNVN;

 

Quản lý, bảo mật kỹ thuật nhận và gửi văn bản của UBND tỉnh về Chính phủ và ngược lại (eToken). Quản lý, vận hành hệ thống mạng tin học kết nối giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng UBND tỉnh (Quy chế 42/2014  của Chính phủ V/v theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao).

 

Làm đầu mối trong công tác cập nhật thông tin trên mạng Internet các lĩnh vực liên quan đến tỉnh Lai Châu báo cáo lãnh đạo Trung tâm trình Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công, có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

  

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc, Thư ký Ban biên tập, Biên tập viên chính Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

 - Biên tập, xem xét lại toàn bộ tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình lần cuối trước khi trình Trưởng Ban biên tập, Phó Trưởng Ban biên tập xuất bản và chuyển lên ở chế độ chờ xuất bản của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

  

- Tổng hợp tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

  

- Giúp Trưởng, Phó Ban biên tập thực hiện việc phân loại chất lượng tác phẩm đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

 

- Tổng hợp ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc để đề xuất phương án xử lý.

 

- Tổng hợp thông tin các báo nói, viết về Lai Châu.

  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm phân, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

4. Trần Hùng Cường

     

Đảm nhiệm công tác Tổ chức - Hành chính Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, kiêm biên tập viên.

 

Quản trị mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh; Quản trị hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD office, Ioffice.

 

Tham mưu công tác triển khai ứng dụng hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc – Eoffice trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Theo dõi, lập báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Văn phòng giao (tiến độ, thời gian, các văn bản đã xử lý, các văn bản đang xử lý trong hạn và quá hạn…) của công chức, viên chức trên hệ thống.

   

Tiếp nhận chuyển giao các phần mềm chuyên dùng khi được triển khai. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình tập huấn, triển khai thực hiện  phần mềm một cửa tại Văn phòng.

    

Tham mưu giúp việc ban chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2008 trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh (theo dõi, định kỳ đánh giá nội bộ kịp thời xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ các quy trình cho phù hợp theo quy định) 

  

Quản trị hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND như: bảo mật, phòng chống virut, hacker, các xâm nhập trái phép khác ... Vận hành, thay đổi giao diện, bố cục Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng, là đầu mối liên lạc với cơ quan quản lý điều hành máy Trung tâm và đơn vị cung cấp phần mềm Công/Trang điện tử.

 

 

Tham mưu, đề xuất, xây dựng báo cáo, dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác được giao. 

  

Cập nhật, biên soạn các văn bản của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành hàng ngày đăng trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực: Báo cáo KT-XH tháng, quý, năm. Biên tập đăng tải các thông báo, tuyển sinh, mời thầu, tiếp dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh  đạo Trung tâm phân công. Báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

5. Đồng chí  Nguyễn Minh Tiến – Chuyên viên tin học

  

Quản trị mạng, kiêm biên tập viên.

 

Quản lý, vận hành, phối hợp với VNPT, Viettel và các đơn vị viễn thông khác khi có yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, đường truyền hệ thống họp Trực tuyến của Trung ương với tỉnh, của tỉnh với các huyện, thành phố.

 

Tham mưu về kỹ thuật, trang thiết bị, nhân lực tổ chức phục vụ hội nghị trực tuyến.

 

Phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ trong  lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống mạng tin học UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

 

Chịu trách nhiệm đăng tải gửi, cập nhật tài liệu phục vụ họp trực tuyến của Trung ương với tỉnh và của tỉnh với các huyện, thành phố.  Trực kỹ thuật khi có họp trực tuyến, kỹ thuật đường truyền hệ thống họp Trực tuyến trong và ngoài tỉnh. 

 

Theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, xử lý sự cố hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc – TD office. Quét văn bản, tài liệu phục vụ công tác đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên Công báo  điện tử, Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;

 

Đảm nhiệm công tác ứng cứu, xử lý kỹ thuật máy tính của Văn phòng UBND tỉnh khi có lệnh của lãnh đạo Trung tâm. 

 

Cập nhật, biên tập Giấy mời họp, Lịch công tác tuần của Thường trực UBND tỉnh, Tiếp công dân, các Quyết định của UBND tỉnh. đăng trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh. Các văn bản dự thảo xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

  

Cập nhật lịch công tác hàng ngày, hàng tuần của Thường trực UBND tỉnh lên màn hình tivi thông báo lịch công tác của UBND tỉnh.

 

Phối kết hợp với cán bộ đầu mối  trong công tác cập nhật thông tin trên mạng Internet các lĩnh vực liên quan đến tỉnh Lai Châu, báo cáo lãnh đạo Trung tâm trình Văn phòng UBND tỉnh, trình UBND tỉnh.

  

Tham mưu, đề xuất, xây dựng báo cáo, dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác được giao. 

  

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh  đạo Trung tâm phân công. báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

  

6. Đồng chí Đinh Thị Lan – Biên tập viên. 

    

 - Tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình và xử lý nội dung được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan; biên tập, cập nhật thông tin lưu trên hệ thống và chuyển để ở chế độ chờ duyệt.

  

- Phụ trách tham mưu chuyên mục Hỏi – Đáp: Tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên chuyên mục Hỏi – Đáp và tham mưu cho lãnh đạo chuyển câu hỏi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời; biên tập câu hỏi và câu trả lời đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời trước khi đợi duyệt.

  

- Phụ trách lấy nguồn chuyên mục Thông tin biên giới

 

- Cập nhật, biên tập thông tin các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lai Châu.

 

- Đề xuất danh sách và xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ cho công tác biên tập.

 

Cập nhật, biên soạn các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành hàng ngày, các tin về hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đăng trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm phân, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

 7. Đồng chí Nguyễn Thị Chanh - Biên tập viên 

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình và xử lý nội dung được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan; biên tập, cập nhật thông tin lưu trên hệ thống và chuyển để ở chế độ chờ duyệt.

  

- Phụ trách Email: laichau@chinhphu.vn và lấy nguồn chuyên mục Biển và Hải đảo Việt nam.

 

- Cập nhật, biên tập thông tin các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lai Châu.

 

- Đề xuất danh sách và xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ cho công tác biên tập.

 

Cập nhật, biên soạn các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành hàng ngày, các tin về hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đăng trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm phân, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

8. Đồng chí Nghiêm Thị Kim Anh - Biên tập viên 

      

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình và xử lý nội dung được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan; biên tập, cập nhật thông tin lưu trên hệ thống và chuyển để ở chế độ chờ duyệt.

 

- Phụ trách lấy nguồn chuyên mục Tin trong nước.

 

- Cập nhật, biên tập thông tin các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lai Châu.

 

- Đề xuất danh sách và xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ cho công tác biên tập.

 

- Tổng hợp các báo cáo của bộ phận biên tập.

  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm phân, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

9. Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Biên tập viên

  

 - Tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình và xử lý nội dung được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan; biên tập, cập nhật thông tin lưu trên hệ thống và chuyển để ở chế độ chờ duyệt.

  

- Phụ trách lấy nguồn chuyên mục Tin quốc tế.

  

- Cập nhật, biên tập thông tin các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lai Châu.

   

- Đề xuất danh sách và xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ cho công tác biên tập.

  

- Lưu trữ văn bản đến, đi của bộ phận biên tập.

  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm phân, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

 

10. Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài - Biên tập viên

        

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, tác phẩm truyền hình và xử lý nội dung được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan; biên tập, cập nhật thông tin lưu trên hệ thống và chuyển để ở chế độ chờ duyệt.

  

- Cập nhật, biên tập thông tin các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lai Châu.

 

- Đề xuất danh sách và xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ cho công tác biên tập.

 

- Kiêm nhiệm Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tham dự đưa tin các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh khi được lãnh đạo Trung tâm phân công. Tổng hợp nội dung viết tin, bài, hình ảnh trình lãnh đạo Trung tâm, ban Biên tập đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

  

Cập nhật, biên soạn các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành hàng ngày đăng trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

  

Tham mưu, đề xuất, xây dựng báo cáo, dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác được giao. 

  

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh  đạo Trung tâm phân công, báo cáo lãnh đạo Trung tâm những công việc do lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.

  

 11. Nguyễn Thanh Giang – Phó Trường phòng QT-TV Văn phòng UBND tỉnh - Kiêm nhiệm kế toán trung tâm .

  

Kiêm nhiệm kế toán Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh. Đảm bảo kinh phí hoạt động Cổng/Trang Thông tin điện tử. Tổng hợp, kiểm tra số lượng tin, bài, ảnh đăng tải hàng tháng trên Công/Trang Thông tin điện tử, tính định mức chi trả nhuận bút, thù lao, trích lập quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu, hoàn tất thủ tục, chứng từ thanh quyết toán.

  

Tham mưu giúp lãnh đạo trung tâm TH-CB tỉnh, Ban biên tập Cổng/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của trung tâm TH-CB, Công/Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng