Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính (KSTTHC)
 
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC)
     
 
 
 
 
 
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là đơn vị chuyên môn, thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành...
 
 
 

1. Bà Phạm Thị Nam Hồng - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC chịu trách nhiệm chung về lĩnh vực giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

   

Đ/c Phạm Thị Nam Hồng

a) Quản lý chung hoạt động của Phòng Kiểm soát TTHC.

  

b) Theo dõi, tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính.

 

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh và các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d) Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn về các lĩnh vực được phân công theo dõi.

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

 

Công chức phòng KSTTHC Hoàng Thị Liệu 

     

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có 01 Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức. Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
   
 
Số điện thoại liên hệ: 0123 3792578
   
 
Vị trí và chức năng
   
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là đơn vị chuyên môn, thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 
2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
 
 
 Nhiệm vụ
 
 
1.Công tác cải cách hành chính
 
a) Tham mưu, theo dõi, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;
 
b) Theo dõi các đề án, dự án về cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước;
 
c) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;
 
d) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. ­­­­­
 
e) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.
 
2.Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong từng giai đoạn để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
 
b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 
d) Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
 
e) Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương.
 
f) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.
 
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.
 
h) Chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Tin học – Công báo xây dựng, quản lý, vận hành về nội dung đối với Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá mức độ phù hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Sở, ban, ngành, địa phương.
 
k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai công tác truyền thông về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
m) Tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các Sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
l) Báo cáo định kỳ (hàng quý, một năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
 Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
1. Cơ cấu tổ chức:
 
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có 01 Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng (theo quy định hiện hành của Nhà nước) và các chuyên viên.
 
-  Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
2. Biên chế: Được Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao cho cơ quan Văn phòng.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng