Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Phòng Kinh tế ngành - Tái định cư
 

1. Ông Nguyễn Thành Đồng – Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Nông - Lâm nghiệp

  

Đ/c Nguyễn Thành Đồng

a) Quản lý chung hoạt động của Phòng Kinh tế ngành - TĐC.

  

b) Theo dõi lĩnh vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển chăn nuôi, thủy sản, công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

  

c) Theo dõi Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình phát triển cây cao su, các loại cây công nghiệp khác trên địa bàn; Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở; Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg); Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

d) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

  

e) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với lĩnh vực được phân công theo dõi), Hội Nông dân, Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ban Quản lý Giảm nghèo WB tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

  

f) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch giao hàng năm; các công trình lâm sinh, hệ thống giao thông nội đồng (trừ nguồn tái định cư các dự án thuỷ điện).

  

g) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

  

2. Ông Trần Châu Ngọc - Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Giao thông – Xây dựng

  

Đ/c Trần Châu Ngọc

a) Theo dõi các lĩnh vực: Tài chính, quản lý thu chi ngân sách các cấp; chế độ, chính sách về tài chính, thuế, phí và lệ phí; xây dựng; giao thông vận tải; công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, kiến trúc đô thị; các chế độ chính sách về xây dựng cơ bản, xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

  

c) Theo dõi, tổng hợp tham mưu chỉ đạo đối với quá trình lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, phân bổ, điều hoà nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB của địa phương.

  

b) Theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch giao hàng năm.

  

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ và các Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

  

d) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm.

 

e) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư (đối với các lĩnh vực được phân công), Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh. Theo dõi công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng.

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

  

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC và  lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

3. Ông Hoàng Minh Hải – Phó Trưởng phòng KTN – TĐC, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách  khối Nông nghiệp – Tài nguyên – Môi trường

  

Đ/c Hoàng Minh Hải

a) Theo dõi công tác quản lý đất đai; cấp đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên – môi trường; đánh giá tác động môi trường; cấp phép khai thác, chế biến các loại khoáng sản.

 

b) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

c) Theo dõi các dự án đầu tư phát triển tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (QĐ 513/QĐ-TTg).

  

d) Theo dõi, nắm tình hình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Lai Châu.

 

e) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC và  lãnh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

4. Ông Đoàn Anh Đức – Phó Trưởng phòng KTN – TĐC, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Thương mại

  

Đ/c Đoàn Anh Đức

a) Theo dõi các lĩnh vực: Hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể.

  

b) Theo dõi quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng ngân hàng; quản lý, sử dụng các khoản tiền vay, viện trợ cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ cho vay giải quyết việc làm phần vốn NSĐP uỷ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện và các quỹ tài chính nhà nước khác (trừ Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng). Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định; công tác quản lý nhà nước về giá, công sản, các dịch vụ tài chính, kinh doanh Xổ số kiến thiết.

  

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d) Theo dõi, nắm tình hình của các Sở, ngành (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi): Tài chính; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng Thương mại, Bảo Việt, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Công ty Xổ số kiến thiết.

  

e) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch giao hàng năm.

  

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC và  lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

5. Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Trưởng phòng KTN - TĐC, giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại, biên mậu và giảm nghèo

 

Đ/c Nguyễn Anh Đức

a) Theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp, điện lực, kinh tế đối ngoại, biên mậu, thương mại, quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác xoá đói giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt – Trung.

 

b) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

  

c) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững;

 

d) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi) của các Sở, ngành: Tài chính, Công thương; Điện lực; Lao động – TBXH, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Hải quan.

  

e) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

  

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh tế ngành – TĐC và  lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

(Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu)

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng