Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Phòng Tổng hợp - Nội chính
 

1. Ông Phạm Hồng Thái – Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh

  

 Đ/c Phạm Hồng Thái

 a) Quản lý chung  hoạt động của Phòng Tổng hợp – Nội chính.

  

b) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ (bao gồm cả công tác đào tạo sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; tuyển dụng công chức, viên chức; đào tạo cử tuyển), nâng lương.

c) Giúp việc Ban Cán sự UBND tỉnh; theo dõi, ghi chép nội dung, Nghị quyết, Thông báo các cuộc họp Ban Cán sự và của UBND tỉnh; mối quan hệ  giữa Ban Cán sự Đảng với Thường trực Tỉnh uỷ, các Ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn HĐND tỉnh...

 

d) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

e) Theo dõi nắm tình hình hoạt động của Sở Nội vụ (đối với các lĩnh vực được phân công).

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

2. Ông Phạm Đăng Khoa – Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh

 

 Đ/c Phạm Đăng Khoa

a) Theo dõi công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, quản lý Nhà nước về tôn giáo; phòng chống các tệ nạn xã hội; các công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tình hình dân di cư tự do.

 

b) Theo dõi, tham mưu việc thực hiện: Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Quy chế phối hợp giữa 04 cơ quan Văn phòng.

 

c) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi).

 

e) Theo dõi các dự án, các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, biên giới  theo kế hoạch hàng năm.

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

3. Bà Đỗ Thị Ngà – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Đỗ Thị Ngà

a) Theo dõi công tác đối ngoại; tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng.

  

b) Theo dõi tổng hợp mối quan hệ, các hoạt động phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh.

 

c) Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

d) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

e) Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng giao cho các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hàng năm.

 

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

g) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Nội vụ (đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi), Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Toà án, Viện kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính và Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

a) Theo dõi công tác tổng hợp, thống kê, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư.

 

b) Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

c) Theo dõi, nắm tình hình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê.

 

d) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính và  lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

5. Ông Phạm Hồng Trường – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Phạm Hồng Trường

a) Theo dõi, tham mưu xây dựng và quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

b) Tham mưu chương trình họp UBND tỉnh; chuẩn bị các nội dung các cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.

 

c) Chủ trì phối hợp với chuyên viên các khối giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thông báo kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh; các nội dung thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương khác sau khi được ký kết.

 

d) Tổng hợp, tham mưu công tác trả lời kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

e) Theo dõi tham mưu công tác thu hút, chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước (trừ thủy điện và khoáng sản).

 

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

6. Ông Vương Ngọc Tú – Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Nội chính, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 
Đ/c Vương Ngọc Tú

 

a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Lưu trữ; Quản lý địa giới hành chính; Công tác thanh niên.

 

b)  Theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; giữa UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội (trừ Hội Chữ thập đỏ tỉnh).

 

c)  Giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

 

d)  Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Nội vụ (đối với lĩnh vực được phân công).

 

e)  Phối hợp với Ban Tiếp công dân tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 

f)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

(Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu)

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng