Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ tư 3/6/2020
Lai Châu: Năm 2018 có 06 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
 

Theo báo cáo rà soát xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 và đăng ký xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019. Năm 2018, Lai Châu có 06 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

 


Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành rà soát 66 xã (trong đó, có 06 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 gồm: Xã Bản Bo, xã Bản Hon, Nùng Nàng (huyện Tam Đường), xã Bum Nưa (huyện Mường Tè), xã Tà Mít (huyện Tân Uyên) và xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ)); rà soát 674 bản (trong đó, có 249 bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

   

Năm 2019, đăng ký có 03 xã (gồm xã Thu Lũm, huyện Mường Tè; xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ; xã Mường Kim, huyện Than Uyên) và 13 bản (trong đó huyện Mường Tè có 04 bản, Sìn Hồ có 03 bản, Than Uyên có 06 bản) hoàn thành Chương trình 135.

   

 Từ thực tế thực hiện Chương trình 135 tại địa phương, UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Dân tộc tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã, bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình năm 2018; điều chỉnh lại tên của một số bản đặc biệt khó khăn trong Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đúng với tên bản; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung thôn bản đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu tại Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018.

 

 
Kim Anh
 print   send mail