Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019
 
DANH MỤC ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019
TT
Danh mục
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị phối hợp
Thẩm quyền phê duyệt
Thời gian trình UBND tỉnh
Ghi chú
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
 
1
Báo cáo sơ kết 2,5 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ-CP ngày 09/09/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tháng 3
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 29-CTr/TU ngày 08/01/2019
2
Báo cáo sơ kết 2,5 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ-CP ngày 10/08/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ổn định và phát triển KTXH vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tháng 3
3
Báo cáo sơ kết 2,5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Tháng 3
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
 
1
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung của Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 4
Thực hiện Quyết định 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019
2
Báo cáo sơ kết 2,5 năm tình hình thực hiện Quyết định 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Tháng 5
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 29-CTr/TU ngày 08/01/2019
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
 
1
Đề án xây dựng mô hình thành phố Lai Châu thông minh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 8
Thực hiện Quyết định 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019
2
Nghị quyết Quy định chế độ quản lý đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 9
 


DANH MỤC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019

TT
Danh mục
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị phối hợp
Thẩm quyền phê duyệt
Thời gian trình UBND tỉnh
Ghi chú
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
 
1
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 3
Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
2
Báo cáo các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có khả năng khó đạt so với Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 3
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
 
1
Nghị quyết thông qua Đề án phát triển nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 4
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 29-CTr/TU ngày 08/01/2019
2
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 4
3
Báo cáo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Giải pháp nâng cao các chỉ số trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 4
Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
4
Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 về thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Y tế
Sở Y tế
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 5
Thực hiện Quyết định 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019
5
Nghị quyết thông qua Đề án bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hoá một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 6
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 29-CTr/TU ngày 08/01/2019
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
 
1
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 9
Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
2
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh (theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 9
Thực hiện Quyết định 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019
3
Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)
Sở Y tế
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 9
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
 
1
Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 10
Thực hiện Quyết định 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019
2
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2019.
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tháng 11
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 29-CTr/TU ngày 08/01/2019
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng