Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác năm 2019
 
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019.
  

TT
Danh mục
Đơn vị đề xuất/xây dựng
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị phối hợp
Thẩm quyền phê duyệt
Thời gian
1
2
3
4
5
6
7
QUÝ I
1
BC sơ kết 2,5 năm tình hình triển khai thực hiện NQ 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của BTV Tỉnh uỷ về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN các xã biên giới giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BTV Tỉnh uỷ
Tháng 3
2
BC sơ kết 2,5 năm tình hình triển khai thực hiện NQ 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của BTV Tỉnh uỷ về Ổn định và phát triển KTXH vùng tái định cư các công trình thuỷ điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BTV Tỉnh uỷ
Tháng 3
3
BC tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 3
4
BC sơ kết 2,5 năm tình hình thực hiện NQ số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BCH Đảng bộ tỉnh
Tháng 3
5
NQ quy định mức tặng quà chúc thọ, cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Lao động – TB&XH
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 3
6
Quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành
UBND tỉnh
Tháng 3
QUÝ II
1
BC bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 4
2
NQ ban hành quy định hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 4
3
Quy đinhn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 4
4
NQ Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 4
5
NQ sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung của NQ số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh v/v quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 4
6
Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo NĐ số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 5
7
NQ quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 5
8
BC kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 5
9
BC kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 5
10
BC sơ kết 2,5 năm tình hình thực hiện QĐ 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BCH Đảng bộ tỉnh
Tháng 5
11
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 5
12
NQ bãi bỏ NQ số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng huyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 5
13
QĐ ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Lai Châu (sửa đổi, thay thế QĐ số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016)
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 5
14
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 5
15
Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BTV Tỉnh uỷ
Tháng 5
16
NQ quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan của tỉnh
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 6
17
BC tình hình thực hiện thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC trình HĐND tỉnh
Tháng 6
18
BC tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt BC HĐND tỉnh
Tháng 6
19
BC tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt BC HĐND tỉnh
Tháng 6
20
BC công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành
UBND tỉnh phê duyệt BC HĐND tỉnh
Tháng 6
21
BC kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Công an tỉnh
Công an tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt BC HĐND tỉnh
Tháng 6
22
NQ sát nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 6
23
Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và vốn đầu tư năm 2020 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ
Tháng 6
24
Định hướng xây dựng dự toán thu – chi NSĐP năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ
Tháng 6
25
BC tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 6
26
NQ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 6
27
NQ ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 6
QUÝ III
1
Quy hoạch tổng thể 1/500 khu du lịch sinh thái thác Tắc Tình
UBND huyện Tam Đường
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 7
2
Dự án điều tra, thoái hoá đất kỳ đầu tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 7
3
Đề án xây dựng mô hình thành phố Lai Châu thông minh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 8
4
QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thông, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 8
5
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tp Lai Châu và vùng phụ cận, tỉnh Lai Châu đến năm 2035
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ
Tháng 8
6
NQ bãi bỏ NQ số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 và NQ số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 8
7
BC tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 9
8
NQ Quy định chế độ quản lý đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 9
9
QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hoá TT&DL
Sở Văn hoá TT&DL
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 9
10
Đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 9
11
Đề án xây dựng NTM tại các bản gắn với du lịch sinh thái và văn hoá cộng đồng
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 9
QUÝ IV
1
NQ thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 10
2
NQ về phát triển ứng dụng CNTT gắn với xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2025
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 10
3
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
UBND huyện Tam Đường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh
Tháng 10
4
BC Quyết toán thu chi NSĐP năm 2018
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 10
5
NQ phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 10
6
BC tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 10
7
BC đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 10
8
Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Lai Châu đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Thủ tướng Chính phủ
Tháng 10
9
BC tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2019 và kế hoạch biên chế năm 2020
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 11
10
NQ QĐ tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù năm 2020
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 11
11
BC tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, bảo đảm QPAN năm 2019, kế hoạch năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh
Tháng 11
12
NQ về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 11
13
BC tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019; kế hoạch vốn đầu tư năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh
Tháng 11
14
BC công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 11
15
BC đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSĐP năm 2019; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2020
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh
Tháng 11
16
NQ về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2020
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 11
17
BC tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 11
18
BC kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công an tỉnh
Công an tỉnh
 
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo HĐND tỉnh
Tháng 11
19
NQ chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
HĐND tỉnh
Tháng 11
20
NQ sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
BC BTV Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh thông qua
Tháng 11

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng