Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2019 của UBND tỉnh.
 

Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2019.

 
Chỉ thị nêu rõ: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với quyết tâm tiếp tục thực hiện phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển bền vững”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh; 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; 15 năm chia tách, thành lập tỉnh. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2019 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2016-2020), UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020” với một số nội dung chủ yếu như sau:

 

 
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị TW 6, trong đó tập trung vào sắp xếp các thôn, bản; các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

 
Tiếp tục chỉ đạo các cấp, cá
c ngành thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,…

 
Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.

 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

 

  
Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả công tác; cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông... gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh; 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; 15 năm chia tách, thành lập tỉnh; làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, người dân, đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020" của Chính phủ; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.
Ban hành kế hoạch, tổ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V vào năm 2020; Chọn đơn vị chỉ đạo điểm, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện.

 
Thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2019. Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác TĐKT cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, các phòng, ban, xã, phường, thị trấn; trưởng phòng tổ chức hành chính (hoặc Chánh Văn phòng) và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các huyện, thành phố.
Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

 
Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020.

 
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

 
Trưởng khối các Khối thi đua thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 
Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.

 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công: Trụ sở làm việc (cũ) từ các cơ quan, đơn vị sang UBND TP Lai Châu quản lý   (27/11/2018)
 • Thanh lý tài sản công nhà Trạm y tế xã Mường Cang, huyện Than Uyên thuộc Sở Y tế quản lý   (27/11/2018)
 • Phê duyệt QT hoàn thành CT:Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, TM – DL và dân cư thị trấn Nậm Nhùn   (27/11/2018)
 • Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán CT Khắc phục lụt bão, tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760)   (27/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung nội dung đầu tư xây dựng công trình: Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè   (22/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu   (22/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng CT:Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao(Mường Tè)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thủy lợi Huổi Mắn, xã Nậm Chà( Nậm Nhùn)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công và dự toán CT: Khắc phục hậu quả lụt bão tuyến ĐT.133 (Km86 - Km88+778), Sìn Hồ   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô(Phong Thổ)   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)