Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
 
   
 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
    
- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH).
         
- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội.
         
- Nắm vững quan điểm, mục tiêu, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nhanh diện bảo phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhằm thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội mà Nghị quyết số 102/NQ-CP đã đề ra.
        
Yêu cầu
        
- Việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
        
- Căn cứ các nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu của Nghị quyết số 102/NĐ-CP để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho từng loại đối tượng theo từng thời gian, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện.
  
- Các giải pháp thực hiện phải cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
 
        
 CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHTN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
         
Năm 2019
        
Đối tượng
        
- Tham gia BHXH bắt buộc: 32.510 người;
        
- Tham gia BHXH tự nguyện: 746 người;
        
- Tham gia BHTN: 25.198 người.
         
 Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH (so với năm 2018)
          
- Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng: 4%;
        
- Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng: 30%;
        
- Số người tham gia BHTN tăng: 4%.
        
 Năm 2020
        
 Đối tượng
        
- Tham gia BHXH bắt buộc: 33.378 người;
        
- Tham gia BHXH tự nguyện: 970 người;
        
- Tham gia BHTN: 26.216 người.
 
        
Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH (so với năm 2019)
           
- Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng: 3%;
        
- Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng: 30%;
        
- Số người tham gia BHTN tăng: 4%
 
(Có phục lục chi tiết kèm theo)
        
 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
        
 Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và đề nghị lao động và người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định.
  
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra nhất là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham BHXH bắt buộc, BHTN; Doanh nghiệp nợ BHXH, BHTN kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách BHXH, BHTN.
        
3. Tăng cường đối thoại doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc và vận động tham gia BHXH tự nguyện.
        
4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện.
        
5. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 01/01/2018; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.
         
6. Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, để xuất kịp thời với cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách và quy định pháp luật về BHXH, BHTN phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
        
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
        
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các chỉ tiêu phát triển đối tượng, tập trung triển khai thực hiện:
        
- Hướng dẫn công tác kê khai lao động của các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai việc sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHTN cho người lao động đúng quy định.
        
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động.
        
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHTN; xử lý nghiêm đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không hết số lao động phải tham gia, nợ BHXH, BHTN kéo dài.
      
Sở Kế hoạch và Đầu tư
          
- Chia sẻ thông tin, dữ liệu về đăng ký, thành lập các doanh nghiệp mới để Bảo hiểm xã hội tỉnh nắm bắt, theo dõi khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động theo quy định.
        
- Hằng năm, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH, BHTN cho người lao động.
 
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và UBND các huyện, thành phố không để các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHTN được vinh danh, khen thưởng, tham gia dự đấu thầu và đầu tư vào các dự án của tỉnh.
        
- Tổng hợp chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.
         
3. Bảo hiểm xã hội tỉnh
        
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN các năm 2019, 2020 cho UBND các huyện, thành phố, trình HĐND huyện, thành phố ban hành trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
        
- Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. Kết nối thông tin, dữ liệu với các Sở, ban, ngành liên quan thành lập mới; Người lao động đang làm việc thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
        
- Triển khai đồng bộ có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHTN.
        
- Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.
        
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH; Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật.
         
 Cục Thuế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh
        
- Kết nối thông tin dữ liệu, trao đổi thông tin tự động liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động; số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
        
- Kiểm tra, rà soát lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã quyết toán tài chính, đối chiếu với lao động, quỹ tiền lương kê khai tham gia BHXH của doanh nghiệp.
        
Sở Thông tin và Truyền thông
        
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác tuyên truyền được thường xuyên, liên tục, chất lượng; tuyên truyền dưới nhiều hình thức như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp với các nhóm đối tượng theo quy định.
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH.
         
6. Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu
Tăng cường thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH trên các chuyên trang, chuyên mục, bản tin trên các chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh và Báo Lai Châu.
        
7. Liên đoàn Lao động tỉnh
         Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, vận động người lao động tham gia BHXH, BHTN; Giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm; thực hiện khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Luật Công đoàn. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháo luật về Bảo hiểm xã hội.
        
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
         Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH tự nguyện.
        
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
         - Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đặt ra.
        
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.
        
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia BHXH bắt buộc, BHTN yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; không để các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH được vinh danh, khen thưởng, tham gia các dự án đấu thầu và đầu tư vào các dự án trên địa bàn.
        
- Xây dựng kế hoạch phát triển, đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
        
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về thực hện chỉ tiêu phát triển BHXH theo Quyết định số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hàng tháng, tổng hợp kết quả triển khai trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)