Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 
Triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ các quy định đã được xác định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như vai trò của các cấp, các ngành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 
  
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nội dung cụ thể như sau:
              
 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ các quy định đã được xác định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
   
2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như vai trò của các cấp, các ngành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 
          3. Bảo đảm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định. Từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
 
 NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  
1. Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.
 
2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ, bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
3. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
4. Tổ chức tập huấn; tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.
 
Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.
 
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, căn cứ nhiệm vụ được phân công, tham mưu các nội dung công việc. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.
 
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
 
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được dự toán trong tổng kinh phí chi thườngxuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. Nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)