Định hướng phát triển
Thứ bảy 2/7/2022
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
 
UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo.
 
 Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn như đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thống nhất các công việc liên quan đến chương trình CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu hàng năm.
 
Chỉ đạo và thẩm định kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu hàng năm do Tổ giúp việc tham mưu.
 
Định kỳ báo cáo UBND tỉnh những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục.
 
Được quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các việc có liên quan đến cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan đơn vị phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
 
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.
 
 Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của tỉnh giai đoạn 2016-2020, nghiên cứu, đề xuất tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Hàng năm giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, thẩm định kết quả tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trước khi trình duyệt gửi cho Bộ Nội vụ.
 
Chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
 
 
Chuẩn bị các văn bản, tài liệu, số liệu để Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình công việc theo định kỳ hay đột xuất với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.
 
Tham gia xây dựng dự toán kinh phí cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.
 
Tham gia tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)