Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Phòng Quản trị - Tài vụ
 

Tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân quản lý, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; biên chế 12 cán bộ, công chức.

 

Đinh Danh Hùng - Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng.
  
Điện thoại:  3 875 143.
       
   
1. Vị trí chức năng Phòng Quản trị - Tài vụ
 
1.1. Phòng Quản trị - Tài vụ là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
1.2. Phòng Quản trị - Tài vụ giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân quản lý, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tham mưu và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động của phòng.
 
Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động của các bộ phận và lĩnh vực được phân công.
 
Các cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các công việc chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ mà bản thân đảm nhiệm.
 
2.1. Công tác quản lý tài chính
 
a. Quản lý toàn diện các loại kinh phí được dự toán ngân sách nhà nước giao cho Văn phòng (gồm kinh phí tự chủ và kinh phí chi đặc thù) và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
b. Tham mưu, xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách, bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng sau khi được cấp có thẩm quyền giao trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định;
 
c. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật; tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của Văn phòng UBND tỉnh trình Chánh Văn phòng.
 
d. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, công tác quản lý tài chính và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật. 
 
đ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Văn phòng UBND và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.
 
e. Thực hiện đúng các quy định về kế toán, thống kê và chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng; chịu trách nhiệm báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.
 
f. Theo dõi, quản lý tài sản Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.
 
g. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Công tác đảm bảo hậu cần
 
a. Bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp UBND tỉnh, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
b. Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại, phục vụ làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
c. Phục vụ đón, tiếp, bảo đảm ăn, nghỉ của khách đến làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định; tiếp nhận, quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bưu phẩm, hàng hóa quà tặng do các tổ chức, cá nhân gửi tặng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có); chuẩn bị quà tặng lưu niệm cho các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh.
 
d. Đảm bảo kinh phí, hậu cần cho các hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng; có trách nhiệm mua vé máy bay, vé tàu...cho các đồng chí Lãnh đạo khi đi công tác và phục vụ khách của tỉnh khi có yêu cầu.
 
đ. Chủ trì phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm (treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan ...)
 
e. Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án bài trí trụ sở, khuôn viên cơ quan.
 
f. Bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở cơ quan:
 
- Trực tiếp thực hiện công tác vệ sinh và điều kiện làm việc ở các phòng làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng họp, phòng tiếp khách;
  
- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh của đơn vị làm dịch vụ vệ sinh tại khuôn viên trụ sở cơ quan và công tác vệ sinh của các đơn vị trực thuộc Văn phòng.
 
2.3. Công tác quản lý tài sản
 
a. Quản lý về mặt giá trị toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: phương tiện đi lại và các tài sản khác từ khi hình thành, đưa vào sử dụng, biến động tăng, giảm, sửa chữa, thanh lý tài sản.
 
b. Thực hiện quy định về bảo hiểm phương tiện, tài sản.
 
c. Lập kế hoạch, tổ chức việc mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng phẩm.
 
d. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy... hàng năm.
 
2.4. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách
 
a. Tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các khoản chi phục vụ quản lý điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
b. Chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 
c. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức đảm bảo hậu cần cho các hoạt động hiếu hỷ, thăm ốm đau … của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;
  
d. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức tham gia phục vụ lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.
 
đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao.
 
Cơ cấu tổ chức:
 
1.1. Các bộ phận trực thuộc:
 
- Bộ phận Lễ tân phục vụ;
- Bộ phận Đội xe;
- Bộ phận Quản trị;
- Bộ phận Kế toán.
 
1.2. Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.
 

 

 

 

 

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng