Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán
 
UBND tỉnh  chỉ đạo và giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc diện tỉnh quản lý đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 
Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 12588/BTC-TCDN ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc diện tỉnh quản lý đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 12588/BTC-TCDN ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính (Sao gửi kèm theo).Trình UBND tỉnh trước ngày 24/10/2018 để xem xét báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)