Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017
 
 
UBND tỉnh chỉ đạo Giao các Sở ban ngành; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ tổ chức nghiên cứu, rà soát lại các nội dung tại Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016, Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018 để xem xét, quyết định.  
 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.
 
Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ tổ chức nghiên cứu, rà soát lại các nội dung tại Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016, Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018 để xem xét, quyết định.
  

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)