Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
 
Sự cần thiết ban hành Quyết định Tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định: “b) Bộ, cơ quan Trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.”
 
Riêng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế, giáo dục và đào tạo: Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
 
Tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định: “3. Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo thẩm quyền quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”
 
Do đó, để có căn cứ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định, việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh là thực sự cần thiết.
 
Nội dung cơ bản dự thảo:
      
Bố cục: Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 6 Điều.
 
Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
 
- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
- Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).
 
- Nguyên tắc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
 
- Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
(Có dự thảo Quyết định kèm theo)

 

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)