Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Văn phòng UBND tỉnh công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018
 
 
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng  Đảng bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giáo dục nâng cao tinh thần đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
 
Đảng bộ đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, quần chúng theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng. Tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết, gắn việc học tập với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, như: Tuyên truyền Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/0/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 16/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khoá XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 10-QĐi/TU ngày 20/4/2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 07-QĐi/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu về luân chuyển cán bộ; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 22/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới... Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết hội nghị Trung ương IV (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ chính trị; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: 14 năm ngày chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2018); 65 năm ngày thành lập lực lượng Công an Lai Châu (10/01/1953 – 10/01/2018); 45 năm ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2018); kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018); 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018); 87 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018); 83 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2018), 64 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 – 20/7/2018); 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018); 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018), 73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018), Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2018; 63 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2018).... Đặc biệt, Đảng bộ tiếp tục triển khai tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác quý I, II, III năm 2018 với chủ đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ”, “Phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách làm việc dân chủ, quần chúng”, “Phong cách làm việc khoa học; phong cách lãnh đạo sâu sát và khéo dùng người, trọng dụng người tài”, sau học tập 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đã đăng ký những việc làm theo Bác để làm hướng phấn đấu cho bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng, sau học tập cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ đều tiến hành viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của người đứng đầu.
 
Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới được Đảng bộ chỉ đạo chặt chẽ; báo cáo viên của đảng bộ phát huy tốt vai trò trong lựa chọn thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tăng cường thông tin hai chiều giữa quần chúng, đảng viên với tổ chức Đảng. Cấp ủy đã chủ động nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ, Đảng ủy đã hoàn thiện hồ sơ cử 01 đảng viên đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 học Trung cấp lý luận chính trị; 05 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; 03 quần chúng ưu tú đi học lớp dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
 
Thông qua học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Công tác giáo dục truyền thống đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng
 
Công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng
 
Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thuộc Đảng bộ. Trong đó quyết định bổ sung Chi ủy viên và Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 
Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phân công nhiệm vụ trong cấp ủy gắn với nhiệm vụ chính quyền được giao. Tích cực đổi mới phương thức sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
 
Đảng uỷ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, qua đó chế độ sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt có sự đổi mới, đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị Trung ương IV (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
Công tác đảng viên:
 
 Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ. Làm tốt công tác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với Cấp ủy nơi cư trú. Tính đến nay đảng bộ có 47/47 đảng viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ và 100% đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với Cấp ủy nơi cư trú.
 
Thực hiện nghiêm túc việc rà soát và bổ sung hồ sơ đảng viên; tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng đi và đến cho 06 lượt đảng viên đúng quy định.
 
 Công tác phát triển Đảng
 
Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy đã kết nạp Đảng cho 05 quần chúng ưu tú của các chi bộ: Quản trị - Tài vụ, Hành chính – Tổ chức, Tổng hợp – Nội chính – Văn xã. Các đảng viên dự bị tiếp tục được các chi bộ cử đảng viên chính thức và đề nghị Chi đoàn TNCSHCM Văn phòng theo dõi, giúp đỡ để được chuyển Đảng chính thức đúng thời gian quy định. Đồng thời, cho hoàn thiện hồ sơ để kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng trong thời gian tới.
 
 
 
 Công tác tổ chức cán bộ: 
 
Lãnh đạo chính quyền quyết định cho 02 công chức nghỉ chế độ đảm bảo đúng quy định. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc theo Quy định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh...
 
Công tác kiểm tra của Đảng
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã chấp hành 01 cuộc giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết TW5, TW6 (khóa XII); Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị .
 
Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ đã xây dựng chương trình tự kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. Đảng ủy Văn phòng đã Quyết định kiểm tra 01 chi bộ, giám sát 01 chi bộ. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện xong. Nhưng từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên, qua kết quả giám sát cho thấy: Các Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các Nghị quyết của Chi bộ trong việc lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên của Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác giáo dục chính trị được triển khai thực hiện tốt; trong sinh hoạt các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt; thực hiện tốt việc thu, trích nộp đảng phí lên cấp trên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
 
 
 
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ căn cứ Nghị quyết Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, triển khai đồng bộ việc Xây dựng kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư các thủy điện gắn với phát triển sản xuất theo hướng bền vững, ổn định đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, khai thác, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên lĩnh vực Bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu đời sống. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế đảm bảo điều kiện phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh... Ngoài ra, Đảng uỷ đã lãnh đạo tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ, Tin học – Công báo đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng như nhu cầu hoạt động chung của cơ quan Văn phòng. Các công tác: In ấn, phát hành công báo tỉnh, triển khai việc thực hiện chương trình cải cách hành chính... cũng được chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ trong 09 tháng đầu năm 2018.
 
Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Văn phòng: Đảng bộ lãnh đạo tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân và giáo dục pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức – lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lựa chọn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng.
  
Vận động đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo do các cấp, các ngành phát động, tính đến thời điểm báo cáo Công đoàn Văn phòng đã quyên góp được tổng số: Trên 33.013.000 đồng.
 
 
 
Lãnh đạo Chi đoàn thanh niên Văn phòng: Đảng bộ tập trung lãnh đạo Chi đoàn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia vào các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo đoàn thanh niên căn cứ các chương trình hành động, các phong trào do đoàn cấp trên phát động để tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời tăng cường củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, chất lượng đoàn viên.
 
Trong 09 tháng đầu năm, chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng các phong trào như: Tham gia diễu hành hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, tham gia giải Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ 4; giải bóng đá 7 người của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, ủng hộ 01 tấn xi măng cho Tỉnh đoàn để xây dựng nông thôn mới; thắp nến tri ân; hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
 
Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị Đã chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; tổ chức xây dựng lịch trực, kế hoạch bảo vệ cơ quan trong các ngày nghỉ Lễ, Tết đúng quy định.
 
Chỉ đạo lực lượng tự vệ cơ quan Văn phòng tổ chức huấn luyện xong chương trình huấn luyện năm 2018 đạt kết quả khá.
 
Đánh giá chung.
 
Trong 09 tháng đầu năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đều có tư tưởng vững vàng, luôn nói, viết và làm theo Nghị quyết Đảng.
 
 Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy.
 
 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước được nâng cao về chất lượng; đã tổ chức vận động các đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của cơ quan cũng như tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, tham gia hưởng ứng các đợt quyên góp, từ thiện do các tổ chức đoàn thể phát động.
 
Các phòng, ban, trung tâm, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ tham mưu, giúp việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
 
 Hạn chế:  Việc tổ chức sinh hoạt của một số chi bộ mặc dù đảm bảo mỗi tháng một lần song chưa theo định kỳ vào một thời điểm nhất định.
 
Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết của Đảng các cấp để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của mỗi đảng viên. Trong đó cần tập trung vào các nội dung chính sau:  
       
Quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 
Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2018; tuyên truyền các Luật, văn bản mới liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong cơ quan.
 
Tiếp tục giáo dục và quán triệt các nội dung về tiêu chuẩn của người đảng viên, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Quy định 19 điều đảng viên không được làm, để nâng cao nhận thức về Đảng và vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước quần chúng và nhiệm vụ được giao...
 
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2018.
 
 Chuẩn bị tốt nội dung các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ và nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh; đồng thời tổ chức phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức, các cuộc đón tiếp khách của UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tiếp tục củng cố bộ máy của cơ quan Văn phòng; rà soát, bổ sung các vị trí còn thiếu. Rà soát trình độ CCVC để tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị.
 
Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số Quy chế của cơ quan Văn phòng, Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy các phòng trực thuộc cho phù hợp với các quy định mới. Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở.
 
 Chỉ đạo việc tổng kết công tác Đảng, bình xét thi đua cho tập thể và các cá nhân đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng.
 
Công tác xây dựng Đảng
 
          Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như đảm bảo các nguyên tắc trong sinh hoạt. Đồng thời, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các quy định về công tác đảng phí, sử dụng ngân sách Đảng.
 
 Công tác bảo vệ nội bộ, an ninh, an toàn cơ quan
  

 

          Tiếp tục duy trì thực hiện chế độ bảo vệ cơ quan, các hoạt động của tự vệ cơ quan, có kế hoạch để bảo vệ cơ quan trong các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
 
          Chỉ đạo cơ quan Văn phòng quán triệt các đảng viên và CCVC thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác công văn, giấy tờ; quản lý cán bộ khi tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài.
 
          Lãnh đạo bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt việc thẩm định các hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ…
 
Công tác kiểm tra, giám sát
  
Lãnh đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, các quy định của Điều lệ Đảng, chấp hành Nghị quyết Đảng các cấp đối với các chi bộ trực thuộc và các đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy đã được xây dựng.
 
Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
 
          Tập trung chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tham gia thực hiện tốt các phong trào do các tổ chức đoàn thể cấp trên chỉ đạo. Động viên, tổ chức phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực.
 
          Thực hiện tốt việc phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với các đoàn thể trong công tác phát triển Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nâng lương, đề bạt trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ quan, phát huy vai trò làm chủ của mỗi công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tuyên truyền nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2018   (05/09/2018)
 • Chỉ định bổ sung Chi ủy viên và Phó BT Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2020   (13/08/2018)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2018; tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 2019   (27/07/2018)
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014   (14/07/2018)
 • Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các   (14/07/2018)
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)