Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần
 
UBND tỉnh, chỉ đạo yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần.
 
Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4345/UBCK-QLCB ngày 13/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh Lai Châu tại các công ty cổ phần.
  
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong thực hiện chuyển nhượng vốn tại các công ty cổ phần theo quy định. (Sao gửi kèm theoVăn bản số 4345/UBCK-QLCB ngày 13/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước).
 
 
 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)