Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát
 
UBND tỉnh Lai Châu thông báo kế hoạch vốn quý III năm 2018 Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. 
  
Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng; Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát;
 
Căn cứ Công văn 507/ATĐ1-P2+P4 ngày 16/7/2018 của Ban Quản lý dự án thủy điện 1 về việc kế hoạch giải ngân vốn vay TDĐT phát triển quý III năm 2018 dự án thủy điện Huội Quảng và Bản Chát;
 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 749/SKHĐT-KTĐN, ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Lai Châu thông báo kế hoạch vốn quý III năm 2018 Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát như sau:
 
1. Nguyên tắc phân bổ: Bố trí 100% nhu cầu vốn theo đăng ký của Chủ đầu tư.
 
2. Kế hoạch vốn quý III năm 2018, ĐVT: Triệu đồng
   

STT
Nội dung
Thủy điện Huội Quảng
Thủy điện Bản Chát
1
Bồi thường, hỗ trợ
1.777
11.196
2
Chi phí lập quy hoạch
112
572
3
Hỗ trợ gạo cứu đói
389
1.678
4
Xây dựng cơ sở hạ tầng
26.026
126.796
5
Số vốn còn lại phân bổ sau
11.696
14.758
Tổng cộng
40.000
155.000

(Có biểu chi tiết kèm theo)
 
3. Thời gian gửi hồ sơ thanh toán: Hồ sơ thanh toán quý III năm 2018 gửi về Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu từ ngày 23/7/2018 đến ngày 13/9/2018.
 
4. Các nội dung khác: Do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ không bố trí nguồn vốn giải ngân sau thời điểm Hợp đồng tín dụng sẽ kết thúc trong quý III năm 2018. Để bảm bảo giải ngân hết nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát trong quý III năm 2018 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
4.1. Đối với các Chủ đầu tư: Tiếp tục rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng còn thiếu vốn giải ngân chưa được phân bổ kế hoạch vốn và đã được phân bổ vốn quý III năm 2018 nhưng cần bổ sung, điều chỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2018 tổng hợp, trình UBND tỉnh; nếu các Chủ đầu tư không giải ngân hết vốn cho các công việc thực hiện của Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát mà có phát sinh nhu cầu vốn sau ngày 30/9/2018 thì các Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan phải tự giải quyết.
 
4.2. Đối với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu
 
Các Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư: Nếu hồ sơ đủ điều kiện thanh toán Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu thực hiện giải ngân vốn trong thời gian 7 ngày theo quy định (không đợi cuối tháng, cuối quý); nếu hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư còn có vướng mắc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu phải có văn bản thông báo ngay cho cho Chủ đầu tư đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo giải ngân hết số vốn đã phân bổ.
 
Các hồ sơ thanh toán đủ điều kiện theo quy định, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu không giải ngân hết số vốn chủ đầu tư đề nghị, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ, các Chủ đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)