Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các
 
 
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tinh Sơ kết Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi bộ, đảng viên. Các chi bộ và đảng viên luôn có ý thức trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, Đảng bộ; tích cực tham gia ý kiến để bàn bạc, xây dựng Nghị quyết.
 
Đảng uỷ thường xuyên lãnh đạo cấp uỷ các chi bộ quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 06/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tới toàn thể đảng viên. Chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng là một trong những nội dụng sinh hoạt hàng tháng. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc luôn gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời thường xuyên quán triệt đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Việc chấp hành sinh hoạt cấp ủy, chi bộ
 
Đối với cấp uỷ: BCH Đảng bộ và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc luôn duy trì việc sinh hoạt hàng tháng theo quy định. Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 4 năm 2018. BCH Đảng bộ và những chi bộ có Ban Chi uỷ đã thực hiện sinh hoạt cấp uỷ định kỳ mỗi tháng 1 lần, 12 lần/ năm (Đảng uỷ 33 buổi, cấp uỷ chi bộ 89 buổi). Nội dung sinh hoạt cấp uỷ luôn bám sát vào Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đảm bảo các nội dung sinh hoạt theo quy định.
 
Đối với chi bộ: Đảng uỷ đã lãnh đạo các cấp uỷ tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2018 các chi bộ đã thực hiện sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, 12 lần /năm (tổng số 89 buổi).
 
Việc thực hiện và đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành sinh hoạt chi bộ
 
Đối với cấp ủy: Trước khi sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ các chi bộ họp thống nhất nội dung sinh hoạt, đồng thời phân công các đồng chí trong cấp uỷ thực hiện các nội dung.
  
 Đối với chi bộ:
 
Sinh hoạt chi bộ đã từng bước đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt. Báo cáo viên đã lựa chọn những thông tin trong nước và quốc tế quan trọng để thông tin đến cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt đã phát huy tốt tính tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy trí tuệ tập thể trong bàn bạc và đề ra nghị quyết của chi bộ.
 
Các buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo các nội dung theo quy định, như: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đề ra của tháng trước, đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên; thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát; công tác phát triển Đảng (nếu có); lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai nhiệm vụ thời gian tới…
 
Thông qua sinh hoạt, nhận thức của đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành sinh hoạt chi bộ của đảng viên có những chuyển biến tích cực. Hàng tháng, số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt khoảng trên 90%.
 
Các đảng viên luôn có tinh thần trách nhiệm trong tham gia ý kiến góp ý vào các vấn đề được đưa ra bàn bạc thảo luận, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt cũng như chất lượng nghị quyết của chi bộ.
 
Trong sinh hoạt chi bộ đã lồng ghép nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân các đảng viên, cũng như việc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
 
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng được cấp uỷ các chi bộ quan tâm, trong những năm qua, các chi bộ đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó tập trung vào các nội dung như: Chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chi bộ, xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt…
 
Công tác kiểm tra, giám sát
 
Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 07/9/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hàng năm, Đảng uỷ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; lãnh đạo UBKT Đảng uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Đến nay, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ đã tổ chức được 02 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 02 chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, Đảng uỷ đã thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ thông qua các đồng chí Đảng uỷ viên sinh hoạt tại các chi bộ báo cáo. Qua kiểm tra cho thấy, công tác sinh hoạt của các chi bộ đã dần đi vào nề nếp, nội dung của các buổi sinh hoạt đã đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên.
  
Ưu điểm và nguyên nhân Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kiểm tra, giám sát được đảng uỷ quan tâm thực hiện tốt. Đảng uỷ đã xây dựng được kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số: 01-NQ/ĐUK để thực hiện tại Đảng bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi bộ, đảng viên. Các chi bộ và đảng viên luôn có ý thức trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, Đảng bộ; tích cực tham gia ý kiến để bàn bạc, xây dựng Nghị quyết.
  
 Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân Các chi bộ đã quan tâm đến tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, song số buổi sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều.
- Nguyên nhân Nhiều đồng chí đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp uỷ của một số chi bộ trực thuộc đi công tác thường xuyên, nên thời gian nghiên cứu lựa chọn các chuyên đề để tổ chức sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
 
Giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của BCH ĐUK
  
1. Tiếp tục tăng cường quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 06/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về nội dung sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 07/9/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/9/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh…
  
2. Lãnh đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên. Duy trì sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; trong sinh hoạt lồng ghép nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…
  
 3. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong việc xây dựng lịch cũng như việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ.
  
4. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên từ đó kịp thời phát hiện những những biểu hiện lệch lạc, chưa đúng theo quy định, có biện pháp uốn nắn kịp thời, tránh xảy ra những vi phạm.
   
5. Tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề; lựa chọn các chuyên đề sát với nhiệm vụ chính trị của chi bộ để tổ chức sinh hoạt đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)