Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Công văn số 3438/BTNMT-PC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường (sao gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
 
1. Các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường trên địa bàn, lĩnh vực quản lý theo nội dung Công văn số 3438/BTNMT-PC ngày 29 tháng 6 năm 2018, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước ngày 16/7/2018.
 
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Mục 1, Công văn này; tổng hợp kết quả báo cáo của các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; hoàn thiện văn bản, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế), Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2018.

 
HUy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)