Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư
 
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư.  
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 763/UBND-BQLDA ngày 28/6/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên về việc đề nghị giải ngân thanh toán nguồn vốn di dân, tái định cư Thuỷ điện Bản Chát; Công văn số 185/NHPT.LCH-TD ngày 29/6/2018 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu về việc giải ngân, thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tăng tổng mức đầu tư. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến:
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu tại các Công văn: Số 763/UBND-BQLDA ngày 28/6/2018, số 185/NHPT.LCH-TD ngày 29/6/2018; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh văn bản giải quyết trước ngày 09/7/2018. (Sao gửi kèm theo các Công văn: Số 763/UBND-BQLDA ngày 28/6/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên, số 185/NHPT.LCH-TD ngày 29/6/2018 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu).

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)