Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...
 
 
 
UBND tỉnh, ban hành Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018.
     
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (Sau đây gọi là Đề án); Quyết định số 844/QĐ-BCA-V19 của Bộ Công an về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018 với những nội dung như sau:
 
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Thực hiện hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" (gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
 
2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại địa bàn và các đơn vị cơ sở.
 
3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.
 
4. Các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.
 
INỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
  
1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo
 
1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án năm 2018
 
Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
 
  Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
 
Thời gian hoàn thành: tháng 5/2018.
 
1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án
 
Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
 
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
 
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 
2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng: Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật, cụ thể:
  
2.1. Nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam.
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.
Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.
  
2.2. Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá.
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.
 
2.3. Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.
 
Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
  
Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.
  
3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án
 
3.1. Đối với những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.
 
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
 
Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.
  
Thời gian thực hiện: Cả năm.
  
3.2. Đối với những văn bản pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân.
 
Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
  
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.
 
Thời gian thực hiện: cả năm.
 
3.3. Đối với các văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.
 
Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
  
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.
  
4. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng
  
Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tỉnh.
  
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 
5. Xây dựng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.
 
Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại một số cơ sở, địa bàn còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hội Luật gia tỉnh.
  
Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.
 
6. Tổ chức rà soát, đề xuất chỉnh lý, bổ sung chương trình giảng dạy pháp luật cho các đối tượng của Đề án
  
 Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp.
  
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 
7. Cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án
 
7.1. Tổ chức cấp phát tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án
 
Công an tỉnh chủ trì cấp phát các tài liệu:
 
(1) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 
(2) Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
(3) Tài liệu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về tâm lý, giáo dục, sư phạm, dạy nghề,…
 
(4) 03 tiểu phẩm về pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật để làm tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.
 
7.2. Cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án
 
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế triển khai thực hiện cấp phát và cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử những tài liệu hỏi đáp, tình huống pháp luật, cẩm nang, tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các đối tượng thuộc Đề án.
 
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 
8. Duy trì các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin
  
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
  
Thời gian thực hiện: Cả năm.
9. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.
 
Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia tỉnh.
 
 Thời gian thực hiện: Cả năm.
  
10. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án để đề xuất trang bị theo yêu cầu thực tế của các đơn vị, cơ sở bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố.
 
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 
11. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án
 
Các sở, ban ngành, UBND các cấp tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa bàn.
 
Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố.
  
Thời gian thực hiện: Cả năm.
  
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này.
 
2. Căn cứ nội dung kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi về UBND tỉnh (Qua Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu) trước ngày 25/10, để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 
3. Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Đề án và thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn và các văn bản hướng dẫn thi hành.
    
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)
 • Xây dựng Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị   (14/12/2017)
 • Tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu trong việc ký hợp đồng   (24/08/2017)