Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC
 
 
UBND tỉnh, báo cáo Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC.
 
 
Thực hiện Công văn số 4769/VPCP-KSTT ngày 22/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thành rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
 
Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả:
  
Kết quả rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC
 
-Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 1.636 TTHC. Trong đó:
 
* Do Bộ, ngành quy định: 1.635 TTHC.
 
+ Cấp tỉnh: 1.282 TTHC
 

 

+ Cấp huyện: 217 TTHC
 
+ Cấp xã: 89 TTHC
 
+ Liên thông 3 cấp: 31 TTHC
 
+ Liên thông 2 cấp: 16 TTHC
 
* Do địa phương quy định: 01TTHC cấp tỉnh.
 
- Số lượng TTHC đã được chuẩn hoá: 1.636 TTHC.
 
- Số lượng TTHC chưa được chuẩn hoá: 0 TTHC.
 
- Số lượng TTHC đã có hiệu lực nhưng chưa được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: 53 TTHC do Bộ Nội vụ chưa công khai.
 
Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 05/6/2018, tỉnh Lai Châu đã thực hiện xoá 5.302 TTHC đã bị hủy bỏ, bãi bỏ, nhập trùng lặp, dư thừa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
 
Trên cơ sở Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.636 TTHC. Hiện nay còn 01 Quyết định công bố Danh mục TTHC về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã ban hành nhưng chưa đủ cơ sở để cập nhật, công khai do Bộ Nội vụ chưa nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố tại Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 về việc công khai TTHC trong lĩnh vực tín ngường, tôn giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
 
Một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
 
Trong quá trình thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc như:
 
- Một số chính sách quy định về thủ tục hành chính đã thay đổi nhưng chưa được các Bộ, ngành cập nhật kịp thời công bố mới, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC theo quy định hiện hành.
 
- Một số TTHC do Bộ, ngành Trung ương công bố nhập, đăng tải trên hệ thống CSDLQG phần căn cứ pháp lý và phần phí, lệ phí (đã được quy định tại Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn…) chưa nhập hoặc nhập chưa đầy đủ thông tin như: Một số TTHC do Thanh tra Chính phủ nhập, công khai theo Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 chưa nhập căn cứ pháp lý; Một số TTHC do Bộ Công thương nhập, công bố chưa nhập thông tin mức phí.
 
- Có Bộ, ngành Trung ương chưa gắn Quyết định công bố TTHC vào TTHC, khó khăn cho địa phương trong việc cập nhật, lấy về.
 
- Đối với một số TTHC cần bổ sung văn bản do địa phương quy định tại trường căn cứ pháp lý trên phần mềm không thực hiện được.
 
- Việc chiết xuất các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC phải chỉnh sửa lại hình thức gây mất thời gian.
 
- Quá trình thực hiện các thao tác nhập, đăng tải công khai hoặc xoá các dữ liệu dư thừa, trùng lặp trên Hệ thống CSDLQG mất nhiều thời gian (tốc độ xử lý các lệnh của phần mềm còn chậm).
  
 Từ những khó khăn, vướng mắc UBND tỉnh Lai Châu đề xuất một số kiến nghị sau:
 
- Đề nghị Văn phòng Chính phủ nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống.
 
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành Trung ương chuẩn hóa và nhập, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để địa phương có cơ sở cập nhật và công khai phục vụ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi có nhu cầu.
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)
 • Xây dựng Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị   (14/12/2017)
 • Tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu trong việc ký hợp đồng   (24/08/2017)
 • Chi hơn 5 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở   (22/06/2017)
 • Chi 4 tỷ hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016   (22/06/2017)