Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
 
  
Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 403/KH-UBND ngày 30/3/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong CBCCVC và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; số 424/KH-UBND ngày 04/4/2018 về tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Lai Châu năm 2018; số 34/KH-UBND ngày 14/5/2018 về tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng: Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2018” tỉnh Lai Châu.
 
  
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai, tổ chức tuyên truyền trong công chức, viên chức một số nội dung sau:
 
1. Tuyên truyền nội dung của Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn:
 
- Nội dung cơ bản của Công ước tra tấn.
 
- Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn:
 
+ Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn.
 
+ Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn.
 
+ Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn.
 
+ Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn.
 
- Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.
 
2. Tiếp tục tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính:
 
- Tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh.
 
- Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan đơn vị, trong đó tập trung vào 07 nội dung: (1) công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) cải cách thể chế; (3) cải cách thủ tục hành chính; (4) cải cách tổ chức bộ máy; (5) nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; (6) cải cách tài chính công; (7) hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
 
- Các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.
 
- Tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
3. Tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)