Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác năm 2018
 
Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018.
  

TT
Danh mục
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
1
Chỉ thị về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 2
Trình BTV Tỉnh uỷ
2
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-uBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
 
3
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
 
4
Đề án mở rộng, phát triển Khu kinh tế cử khẩu tỉnh Lai Châu
BQL khu KTCK Ma Lù Thàng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Trình BTV Tỉnh uỷ
5
Kế hoạch sáp nhập các trường có quy mô nhỏ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Trình BTV Tỉnh uỷ
6
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
Trình BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh
7
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng3
 
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
1
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
Báo cáo trình HĐND tỉnh
2
Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu
UBND thành phố
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Các sở, ban, ngành
Tháng 4
Trình HĐND tỉnh
3
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu
UBND thành phố
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành
Tháng 4
 
4
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 4
 
5
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
6
Quy hoạch chi tiết khu Huổi Luông
BQL khu KTCK Ma Lù Thàng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
 
7
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết định hướng nội dung hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện KTXH, trình độ phát triển dân trí, phong tục tập quán ở địa phương
Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
8
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
9
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
Sở Công Thương
Sở Công Thương
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
10
Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 5
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
11
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2918
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 5
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
12
Dự án điều tra, quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
 
13
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
14
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 5
Trình HĐND tỉnh
15
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
16
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
17
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
18
Báo cáo đánh giá 2 năm rưỡi tình hình thực hiện phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 5 năm 2016-2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình BTV Tỉnh uỷ
19
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
20
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
21
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Công an tỉnh
Công an tỉnh
 
Tháng 6
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
22
Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
23
Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và vốn đầu tư năm 2019 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
24
Định hướng xây dựng dự toán thu – chi NSĐP năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính)
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
25
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
 
26
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 6
Trình HĐND tỉnh
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
1
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Trình HĐND tỉnh
2
Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh)
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
 
3
Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh
4
Báo cáo sơ kết Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020”
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
5
Báo cáo kết quản 5 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW của Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 8
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
6
Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
 
 
7
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
 
8
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người hoạt động khôgn chuyên trách ở thông, bản, tổ dân phố
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Trình HĐND tỉnh
9
Báo cáo sơ kết Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”
Sở Y tế
Sở Y tế
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
10
Báo cáo sơ kết Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”
Công an tỉnh
Công an tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 9
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
1
Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
 
2
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình BTV Tỉnh uỷ
3
Quy định tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh)
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
 
4
Quy hoạch vùng tỉnh Lai Châu
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Bộ Xây dựng thẩm định trình TTCP phê duyệt
5
Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2017
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
6
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
7
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
8
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
Tháng 10
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
9
Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
10
Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh
11
Báo cáo sơ kết Đề án “Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020”
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 10
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ
12
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch biên chế năm 2019
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo Trình HĐND tỉnh
13
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
14
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, Trình HĐND tỉnh
15
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
16
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, Trình HĐND tỉnh
17
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
18
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
19
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSĐP năm 2018; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, Trình HĐND tỉnh
20
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
21
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
22
Báo cáo kết quản công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Công an tỉnh
Công an tỉnh
 
Tháng 11
Báo cáo
Trình HĐND tỉnh
23
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chập thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
24
Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh;
Báo cáo BTV Tỉnh uỷ

 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng