Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Ban tiếp công dân
 
Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Lai Châu.
 

               

Ông Trần Cao Sơn - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban

  

Bà Dương Thị Hải Duyên - Phó Trưởng ban

  

Bà Bùi Thị Thu Hương - Chuyên viên

  

Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên

  

Bà Đào Thị Thúy - Chuyên viên
    
Vị trí và chức năng
 
Ban Tiếp công dân tỉnh Lai Châu, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; là đầu mối tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy trình của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.
 
Ban Tiếp công dân tỉnh Lai Châu có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Tiếp công dân và Điều 7 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Luật Tiếp công dân.
 
Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân
 
Ban Tiếp công dân có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Tiếp công dân; Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tương đương cấp Trưởng phòng. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
 
Biên chế
 
Biên chế của Ban Tiếp Công dân nằm trong tổng biên chế hành chính của Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh giao hàng năm.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng