Danh bạ điện thoại
Thứ năm 28/1/2021
Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh (03/2017)
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LAI CHÂU
 
ĐT: (0213). 3.876. 359 -Fax : (0213).3. 876. 356
 

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan
Nhà riêng
Đỗ Ngọc
 An
Chủ tịch UBND tỉnh
3.876.466
 
Giàng A               
Tính
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3.605.666
08.023.521
 
Lê Trọng                    
Quảng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3.790.820
3.877.568
Tống Thanh               
Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3.876.442
 
Nguyễn Sỹ               
Cảnh
Chánh VP UBND tỉnh
3.876.336
 
Kiều Hải                      
Nam
Phó CVP UBND tỉnh
3.792.98
3.791.788
Lê Thanh            
Hải
Phó CVP UBND tỉnh
3.798.163
 
Trần Cao                    
Sơn
Phó CVP UBND tỉnh
3.798.999
3.792.929
Phạm Hồng                
Trường
PP KTN-TĐC
3.876.613
 
Nguyễn Thành           
Đồng
PP KTN-TĐC
3.798.945
 
Trần Châu                  
Ngọc
PP KTN- TĐC
3.878.251
 
Đoàn Anh                
Đức
PP KTN -TĐC
3.878.773
 
Đỗ Xuân                      
Đức
PP KTN-TĐC
3.798.947
 
Hoàng Minh
Hải
PP KTN- TĐC
3.795.353
 
Dương Đình
Mai
PP Văn xã 
3.799.979
3.877.686
Nguyễn Anh     
Đức
PP KTN- TĐC
3.899.666
 
Nguyễn Văn               
Dũng
TP Văn xã 
3.791.818
3.875.898
Đặng Văn
Mạnh
TP. TH - NC  
3.799.567
 
Phạm Đăng               
Khoa
PP TH - NC 
3.798.948
 
Đỗ Thị                      
Ngà
PP TH - NC 
3.795.225
0912.675.225
Phạm Hồng
Thỏi
PP KTN -TĐC
3.798.946
 
Nguyễn Mạnh
Cường
CV TH - NC
3. 877.782
 
Bùi Thị Thu
Hương
CV Tiếp dân
3.791.819
 
Lê Thị Ánh            
Tuyết
CV Tiếp dân
3.877.271
 
Đào Thị
Thuý
CV Tiếp dân
3.791.819
 
Dương Thị Hải          
Duyên
PP. Tiếp dân
3.877.271
 
Đặng Thị              
Diệu Thuý
Trưởng phòng TC-HC
3.876.367
3.792.929
Trương Thị               
Thu Hằng
P.Phòng HC - TC 
3.876.359
 
Hoàng Thị                
Liệu
Văn Thư
3.876.359
 
Nguyễn Thị              
Vinh
Văn thư
3.876.359
 
Đỗ Thành                
Chung
Văn thư
3.876.359
 
Chui Thị                
Ngươi
Văn Thư
3.876.359
 
Hoàng Thị
T. Duyên
CVPháp chế
3.876.359
 
Nguyễn Văn          
Hải
P.Phòng HC - TC
3.798.179
2.216.709
Nguyễn Thanh
Hương
CV Phòng HC - TC
3.798 .179
 
Bùi Thị                     
Trang
NVLT  phòng HC - TC
3.798.944
 
Trần Thu
Trang
NV LT phòng HC - TC
3.798.944
 
Nguyễn Thị               
Luyến
P. Phòng QT - TV
3.795.886
3.875.919
Nguyễn Hoài            
Thương
Thủ quỹ - Kho
3.876.532
3.794.749
Phạm Thị
Hồng
Kế Toán
3.876.532
 
Trần Mạnh
Hùng
Kế Toán
3.876.532
 
Nguyễn Thanh
Giang
Kế Toán
3.876.532
 
Đinh Danh                 
Hùng
P.Phòng QT - TV
3.875.143
 
Trịnh Văn               
Vẻ
QT - TV
3.875.143
 
Võ Trần                   
Châu
Lái xe
3.875143
 
Nguyễn Anh            
Tuấn
Lái xe
3.875.143
 
Hán Quốc              
Tuấn
Lái xe
3.875.143
 
Nguyễn Thành        
Phương
Lái xe
3.875.143
 
Nguyễn Ngọc          
Sơn
Lái xe
3.875.143
3.877.360
Nguyễn Văn           
Hưng
Lái xe
3.875.143
 
Hoàng Thị             
Thơ
Tạp vụ
3.877.180
3.877.009
Nguyễn Thị             
Bình
Tạp vụ
3.877.180
2.277.975
Trần Huy                  
Dương
GĐ TT TH&CB
3.876.370
3.877.009
Trần Hùng              
Cường
TT TH&CB
3.876.460
 
Trần Việt                
Tiến
PGĐ TT TH&CB
3.876.337
3.878.056
Nguyễn Minh
Tiến
TT TH&CB
3.876.460
 
Phạm Thị Thu
Hoài
TT TH&CB
3.876.460
 

 
 
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng