Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 01 năm 2017
 
Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội; Triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 1 năm 2017.
 
 Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội
 
Ngày 03/1/2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 02/UBND-TH về việc Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội.
   
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
  
Giao các sở, ngành căn cứ vào Thông báo số 169-TB/TU ngày 12/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về Kết quả buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu về một số nội dung hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015, báo cáo kết quả hợp tác theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2015….
  
 
Triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 
Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2637/UBND-VX, triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
  
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ môi trường thu được và quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017…
  
 
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện
 
Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2583/UBND-TN, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
 
Theo đó, giao các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố và các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, lĩnh vực quản lý theo nội dung Công văn số 10224/BTNMT-KTHT ngày 05 tháng 12 năm 2016, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp… 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 51 năm 2016   (20/12/2016)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50 năm 2016   (12/12/2016)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 32 năm 2015   (10/08/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 31 năm 2015   (03/08/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 24 năm 2015   (12/06/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014   (15/07/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014   (24/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104   (16/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)