Mời họp
Thứ sáu 21/2/2020
Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội
 
Ngày 03/1/2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 02/UBND-TH về việc Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội.
   
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
  
Giao các sở, ngành căn cứ vào Thông báo số 169-TB/TU ngày 12/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về Kết quả buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu về một số nội dung hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015, báo cáo kết quả hợp tác theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2015.
  
  Báo cáo kết quả hợp tác đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước 09 giờ ngày 04/01/2017.
  
  Giao UBND Thành phố và các huyện đã có chương trình kết nghĩa, hợp tác với các Quận, huyện của Thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả đã hợp tác trong giai đoạn 2011-2015.
  
  Báo cáo kết quả hợp tác đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước 09 giờ ngày 04/01/2017.
  
  Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác, trong đó: Báo cáo những nét chính về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; kết quả hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015; một số khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất với Thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới.
  
Dự thảo báo cáo đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 14 giờ00', ngày 04/01/2017.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail