Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 
Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2637/UBND-VX, triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
  
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ môi trường thu được và quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.
  
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại Khoản 2, Điều 10 và các nội dung khác có liên quan tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016.
 
Thu Hoài
 print   send mail