Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 23/10/2020
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện
 
Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2583/UBND-TN, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
 
Theo đó, giao các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố và các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, lĩnh vực quản lý theo nội dung Công văn số 10224/BTNMT-KTHT ngày 05 tháng 12 năm 2016, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp.
 
 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Mục 1, Công văn này; tổng hợp kết quả báo cáo của các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố và các huyện, hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/01/2017 và báo cáo UBND tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail