Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Chủ nhật 26/1/2020
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Đào tạo
 
UBND tỉnh ban hành 82/TB-UBND, Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
    
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện các thủ tục, trình ban hành Quy định về tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó đảm bảo có đủ các đơn vị theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị và các phòng chuyên môn: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường Xuyên – Chuyên nghiệp, Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục. Hoàn thiện nội dung, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/01/2017.
 
Thu Hoài
 print   send mail