Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
 
Người dân thực hiện TTHC đăng ký giao dịch bảo đảm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo phương án "5 tại chỗ"
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 899/KH-VPUBND cải cách hành chính năm 2022.
Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan nói riêng. Trong đó, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ nhất là công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý, xử lý công việc góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.
 
Công tác cải cách hành chính năm 2022 tập trung vào các nội dung như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính.
 
BBT
 print   send mail