Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một số Luật, Nghị quyết
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 778/KH-VPUBND tuyên truyền, phổ biến một số Luật được thông qua tại kỳ họp thứ10, 11 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết của HĐND tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổbiến kịp thời, đầy đủ một số Luật được thông qua tại kỳhọp thứ10, 11 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết HĐND tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội tới CCVCNLĐ.
 
Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phù hợp với đối tượng, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả; gắn với triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trong đó, nội dung cần tuyên truyền, phổ biến bao gồm các Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 như Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính…
 
Đối với công tác phổ biến, tuyền truyền những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội: Các phòng, ban, trung tâm chủ động nắm bắt các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả…
 
BBT
 print   send mail