Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành 736/VPUBND-HC về việc một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Theo đó, Văn phòng UBND Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai một số nội dung sau:
 
Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
 
Trung tâm Tin học và Công báo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; công khai thông báo các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) trên Trang thông tin điện tử Văn phòng.
 
Phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
 
Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022. Đối tượng dự thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thời gian: Dự kiến quý I, II năm 2022. Nội dung thi: Kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Hình thức thi: Thi viết.
 
 
BBT
 print   send mail