Tin tức sự kiện
Thứ hai 17/1/2022
Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021- 2025) t
 
Với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên với hình thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; phát huy được tinh thần tự nguyện tham gia, sáng tạo của từng công chức, viên chức, người lao động. Nội dung thi đua phải cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, bám sát với chủ đề do tỉnh, khối thi đua phát động.
 
Thời gian thực hiện: Phong trào thi đua được thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025. Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; vận động công chức, người lao động hưởng ứng, thực hiện thi đua gắn với chức năng nhiệm vụ được giao; kịp thời đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh nói chung và của cơ quan nói riêng. Giao Phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch; sơ kết, tổng kết phòng trào thi đua; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ khen thưởng đề nghị các cấp khen thưởng chính xác, kịp thời; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào với cơ quan cấp trên…
 
BBT
 print   send mail