Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII
 
 
Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố và các huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh (Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 1527/UBND-TH ngày 12/8/2016) và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV.
   
Yêu cầu hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 24/11/2016.

 

 
Thu Hoài
 print   send mail