Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08 tháng 8 năm 2016
 

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54 /TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08 tháng 8 năm 2016

   

Trong thời gian qua, công tác bàn giao về dự án, tài chính, tài sản, nhân sự giữa các sở, ngành với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh triển khai chậm, chưa chấp hành đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Để các Ban Quản lý đi vào hoạt động ổn định, tiến độ triển khai các dự án không bị gián đoạn, đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2016.

   

Ngày 08/8/2016, đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao giữa các sở, ngành với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe ý kiến của Giám đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

    

 1. Giao Sở Xây dựng ban hành ngay danh mục các dự án thuộc diện phải bàn giao; chủ trì đôn đốc các sở, ngành liên quan tổ chức bàn giao các dự án về các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tiếp tục quản lý theo thứ tự ưu tiên: - Ưu tiên bàn giao trước các công trình, dự án đang triển khai thi công (dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong năm 2016).

   

- Các dự án đã phê duyệt quyết toán và các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán chỉ bàn giao về danh mục dự án. Chỉ bàn giao hồ sơ các dự án sau khi các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh đi vào hoạt động ổn định. Thời gian bàn giao hoàn thành trước 15/8/2016.

  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định điều chỉnh chủ đầu tư các dự án thuộc diện phải bàn giao. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2016.

   

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch, sắp xếp, điều động các cán bộ các Ban Quản lý chuyên ngành cấp tỉnh đã vào biên chế nhưng không phù hợp với nhiệm vụ và vị trí việc làm của Ban về các cơ quan, đơn vị còn thiếu và phù hợp với vị trí việc việc làm. Kiểm soát chặt chẽ việc điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các phòng trực thuộc các Ban Quản lý.

    

4. Đối với Giám đốc các Ban Quản lý chuyên ngành cấp tỉnh: trước mắt không tiếp nhận các cán bộ mới về làm việc tại đơn vị; tiếp tục ký hợp đồng cho các cán bộ đã làm việc tại các ban cũ và bố trí công việc cho các biên chế đang chờ sắp xếp lại. Thường xuyên phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình bàn giao. Báo cáo thường xuyên tiến độ bàn giao về UBND tỉnh 01 lần/tuần (Qua Văn phòng UBND tỉnh).

 
Thu Hoài
 print   send mail