Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thuỷ nội địa
 
 Đó là nội dung chính của Công văn số 1500 /UBND-XD, được UBND tỉnh ban hành ngày 10/8.
   
 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thuỷ nội địa theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 2195/BVHTTDL-TCDL ngày 13/6/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sao gửi kèm theo). Trình UBND tỉnh trước ngày 18/8/2016 để xem xét chỉ đạo.
 
Thu Hoài
 print   send mail