Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Tổng hợp các ND khác nhau giữa BC, Đ/A, dự thảo NQ của UBND tỉnh với ý kiến thẩm tra các Ban HĐND
 
Đó là nội dung Công văn (HOẢ TỐC) số 1363/UBND-TH ban hành ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh.
  
UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 237/BC-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về tổng hợp các nội dung khác nhau giữa Báo cáo, Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
  
Giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giải trình những nội dung khác nhau giữa Báo cáo, Đề án, và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh theo Báo cáo số 237/BC-HĐND ngày 21/7/2016 (sao Báo cáo kèm theo). Báo cáo yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 11 giờ, ngày 25/7/2016.
 
Minh Tiến
 print   send mail