Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp UBND tỉnh tháng 7. Thời gian: 13h30’ (thứ 2) – ngày 25/7/2016. (GM 77)
 
Cập nhật, 17:10’ ngày 24/7/2016 
Ngày 24/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 77/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp UBND tỉnh để thảo luận các nội dung sau:
 
1. Sở Tài chính:
   
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
2. Văn phòng UBND tỉnh:
 
2.1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021.
 
2.2. Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia; Các nội dung 2.1, 2.2 không trình bày tại cuộc họp để dành thời gian cho các đại biểu thảo luận.
        
Thành phần:
   
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên.
     
Thời gian: 13h30’ (thứ 2) – ngày 25/7/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B Trung tâm hành chính chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail