Mời họp
Thứ bảy 2/7/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp trực tuyến (GM 73)
 
Cập nhật, 15:15’ ngày 18/7/2016
   
Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 73/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
        
Thành phần:
   
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.
      
Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00' (thứ 3) – ngày 19/7/2016.
   
Địa điểm: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 7, nhà D, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail