Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2016
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 38 /TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2016.
 
                                                
Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) năm 2016. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
   
I. Các nội dung trình tại phiên họp
   
1. Định hướng xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2017; Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Định hướng xây dựng dự toán thu – chi NSĐP năm 2017; Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 do Sở Tài chính lập. Giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Định hướng xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2017; Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/6/2016 để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
  
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
  
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật số liệu, bổ sung nhận định, đánh giá vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự thảo Báo cáo yêu cầu hoàn chỉnh trước ngày 29/6/2016 trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
 
3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
  
4. Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2017
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư lập. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2017 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 25/6/2016.
  
5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương
   
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương do Sở Tài chính trình. Giao Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
 
 6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016
 
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường trình. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trước ngày 29/6/2016 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
  
7.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu
  
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu do Sở Nội vụ trình. Giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
  
8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu
  
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu do Sở Tài chính trình. Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh để đảm bảo quản lý tốt việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Quyết định yêu cầu trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/6/2016 theo quy định.
  
B. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2016
  
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
 
1. Công tác quản lý, thu chi ngân sách
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan:
 
- Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 theo Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2016. Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, thực hiện nghiêm việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 860/UBND-TM ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh. Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.
  
- Hướng dẫn thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
 
2.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tập trung cao độ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn Ngân sách địa phương và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
 
- Đôn đốc các huyện, ngành, các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 và các nguồn vốn chuyển nguồn năm 2015 đảm bảo thời hạn quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán vốn, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan theo Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.
 
2.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:
 
Đôn đốc các chủ đầu tư tăng cường các biện pháp thu hồi vốn vay, ứng, nợ đọng từ các năm trước. Đẩy mạnh công tác thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành. Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các khoản vay, nợ, ứng ngân sách và dự kiến nguồn, kế hoạch trả nợ, thu hồi vốn ứng.
 
2.3. Giao Sở Xây dựng và các sở chuyên ngành:
 
- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn; phân công cán bộ chuyên môn thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự án, kiểm tra, nghiệm thu công trình, đảm bảo đúng thời gian quy định.
 
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng công trình trong đô thị; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về quy hoạch cho tổ chức và công dân có nhu cầu. Chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
3. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các huyện, thành phố:
 
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất Nông nghiệp, tập trung hoàn thành thu hoạch diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, các cây trồng vụ Xuân Hè, gieo cấy vụ mùa, đảm bảo khung thời vụ; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, cung ứng đủ, kịp thời giống, chú trọng đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Chỉ đạo quyết liệt công tác trồng mới cây chè, cao su, sơn tra, quế trồng rừng mới nhất là trồng rừng thay thế theo kế hoạch.
 
- Tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
 
- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2016. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô năm 2016-2017.
 
- Tập trung triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tăng cường kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã dự kiến hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2016 để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương.
 
4. Về lĩnh vực Y tế - Giáo dục – An sinh xã hội
 
4.1 Giao Sở Y tế:
 
- Quan tâm thực hiện công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là trong thời điểm giao mùa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
- Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách đối với cán bộ, y bác sỹ trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
4.2 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
 
- Triển khai hoạt động hè và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện đánh giá chất lượng giáo viên theo kế hoạch.
 
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các trường, lớp học trên địa bàn. Chủ động rà soát hệ thống trường lớp học hiện có để chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2016 – 2017.
 
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
 
4.3 Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
  
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ dân sau TĐC các dự án thủy điện tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo với giải quyết việc làm. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện.
 
- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sắp xếp các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.
 
5. Công tác quản lý thị trường, dự trữ hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp.
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng:
 
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại làm tốt công tác dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân, nhất là các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ.
 
6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
 
- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh, huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản, chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện; kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng hợp tình hình khí tượng thuỷ văn phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống lụt bão của tỉnh.
 
- Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư phải thu hồi đất. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đối với những dự án không triển khai thực hiện đầu tư hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.
 
7. Lĩnh vực Giao thông – Vận tải
 
Giao Sở Giao thông – Vận tải phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan:
 
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn chỉnh các công trình giao thông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong mùa mưa được thuận lợi.
 
- Tổ chức tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về kiểm định phương tiện, cấp giấy phép lái xe, tốc độ, ý thức chấp hành quy định giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông năm 2016.
 
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai và dự án đầu tư xây dựng sân bay Lai Châu theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 83/TB-VPCP.
 
8. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 
Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
 
- Tổ chức, triển khai các dự án, đề tài khoa học đã được phê duyệt, bố trí kinh phí.
 
- Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý nông sản, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh: Lúa gạo: Tẻ Râu, Séng Cù, Khẩu Ký; chè Tam Đường, chè Than Uyên, chè Tân Uyên...
 
Thu Hoài
 print   send mail