Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp phiên họp UBND tỉnh tháng 6. Thời gian: 07h30' ngày 20/6/2016 (GM 64)
 
                Cập nhật, 08:15’ ngày 17/6/2016
 

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 64/GM-UBND mời dự họp.

   

 I. Nội dung: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2016.

  
1. Sở Tài chính
 
- Định hướng xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2017; Kế hoạch tài chính 5 năm.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương.
 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.
 
- Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2017.
 
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
 
    Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016.
 
4. Sở Nội vụ
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu.
 
   (Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia; Các sở, ngành được phân công trình bày các nội dung tại phiên họp yêu cầu báo cáo tóm tắt, ngắn gọn để dành thời gian cho các đại biểu thảo luận).
 
II. Thành phần:
 
1.Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
  - Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
  - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
  - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
  - Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
  - Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
  - Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QLDA bồi thường - di dân – tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài PT-TH tỉnh (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
  - Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên: Văn phòng ĐĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
  - Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
  - Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
III. Thời gian:   01 ngày, khai mạc hồi 07h30 ngày 20/6/2016.
 
IV. Địa điểm:  Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail