Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
 
Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1041/UBND-TH, thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
 
Theo đó,  tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương được chi trả lương theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/5/2016 cho các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí để cải cách tiền lương năm 2015 chuyển nguồn sang năm 2016 và nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.
  
          UBND tỉnh yêu cầu đối với các đơn vị thụ hưởng NSNN thuộc địa phương quản lý: Lập danh sách bảng lương (Có chi tiết rõ phần chênh lệch tăng thêm từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng) của các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP có mặt từ thời điểm 01/5/2016; gửi đơn vị dự toán cấp I duyệt và tổng hợp gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp.
  
          Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán kinh phí để các cơ quan, đơn vị chi trả lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng.
  
          UBND tỉnh sẽ giao bổ sung dự toán phần chênh lệch tiền lương tăng thêm để chi trả lương và các chính sách theo mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (nếu thiếu) cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố khi có kết quả thẩm định nhu cầu tiền lương năm 2016 của Bộ Tài chính.  
 
Thu Hoài
 print   send mail