Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2016
 
 Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2016.
                                               
 Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2016. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
I. Các nội dung trình tại phiên họp
 
1. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Quy hoạch Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  trên cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
 
2. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
Việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết để góp phần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành VLXD, góp phần chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải gắn liền với các quy hoạch khác để dự báo được nhu cầu thực tế của địa phương.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh Quy hoạch báo cáo Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ trong tháng 6/2016.
 

 

3. Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015
 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được các sở, ngành thống nhất. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 khoá XIV.
 
4. Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016 do Sở Nội vụ trình. Giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
 
5. Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020
 
Việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 là rất cần thiết. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016 và xây dựng chính sách giai đoạn 2017-2020. Nội dung báo cáo cần đánh giá cụ thể những hiệu quả đã đạt được của chính sách trong giai đoạn trước và đề xuất chính sách sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn mới phải bám sát những điều kiện thực tiễn của địa phương để xây dựng.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp và lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
 
6. Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020
 
Việc ban hành Nghị quyết Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020 là cần thiết. Giao đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, chỉnh sửa trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2 khoá XIV.
 
7. Quyết định Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
 
Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.
 
B. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong quý III năm 2016
 
Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý III/2016. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
1. Hoàn chỉnh các Tờ trình, Báo cáo, Đề án trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh thông qua tại các phiên họp, gửi tài liệu về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/6/2016 để gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. Chuẩn bị tốt các nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2016 theo Chương trình Công tác năm 2016 đã được phê duyệt.
  
2. Tập trung chỉ đạo tổng kết năm học 2015-2016; kỳ thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 và tuyển sinh năm học 2016-2017 đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
3. Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp: Tập trung thu hoạch vụ Chiêm Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè. Chủ động đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
 
4. Chủ động, kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ 2016. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCĐ phòng chống lụt bão tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm tra và có kế hoạch tổ chức vận động, di chuyển dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ven sông, suối. BCĐ phòng chống lụt bão các cấp tổ chức và duy trì chế độ trực ban phòng chống lụt bão 24/24 giờ.
 
5. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong thời gian giao mùa. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 
6. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân theo đúng kế hoạch đã được giao, đặc biệt là các công trình khởi công mới năm 2016.
 
7. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Thực hiện kiên quyết các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết bức xúc trong Nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra.
 
Thu Hoài
 print   send mail