Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ tư 19/1/2022
Tài liệu phục vụ phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 19/5/2016 (theo GM 62-GM/BCS)
 
Tài liệu phục vụ phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vào lúc 13h30' (thứ 5) - ngày 19/5/2016.
 
Tải về:
  
   
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
   
   
3. Sở Nội vụ: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.
   
4. Văn phòng UBND tỉnh: Một số nội dung xin ý kiến Ban CSĐ UBND tỉnh theo quy chế làm việc.
 
Minh Tiến
 print   send mail